DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Třídění odpadu

ODPADY

- slovo odpad kolem sebe slyšíme neustále, podívejme se ale na něj blíže....

Dozvíte spoustu věcí, které jste před tím, o tak obyčejné věci jako je odpad, nevěděli.

 

= Odpady jsou nějaké movité věci, které se člověk zbavuje - ať už to má v úmyslu či má povinnost se ho zbavit. Můžeme je dělit následujícími způsoby:

 

Dělení odpadů podle skupenství hmoty:

 

                            a) Odpady pevné (tuhé)

    Těchto odpadů máme největší množství.

b) Odpady kapalné

                                  Mezi ně řadíme především odpadní vody.

 

c) Odpady plynné

                                Odpady unikají do ovzduší a díky dešťům se dostávají do vodních nádrží, toků, oceánů a do půdy.

 

Dělení odpadů podle původu:

 

a) Odpady z těžby

            Odpady jsou vyprodukované materiály z těžebního průmyslu, které už nemají další využití. Tyto materiály se dostávají na povrch, kde se za normálních podmínek nevyskytují. Například u těžby uhlí je problémem kam s ním. Bylo to vyřešeno haldami které ale obsahují i různé uhelné příměsi a díky rychlé oxidaci na vzduchu hoří. To způsobuje znečištění ovzduší.

 

b) Odpady průmyslové

                Ve velké míře obsahují silně toxické látky. Jsou to především těžké kovy, sloučeniny dusíku, fosforu, halových prvků, rtuti a freony. Nákladné je nejenom jejich zpracování ale i uskladnění. Existuje totiž mnoho nařízení ohledně uskladnění a proto se místo hledá těžko.

c) Odpady zemědělské

Jedná se především o mrtvoly zvířat a rostlinné odpady. Ty lze využít na výrobu sena, dřevěných pelet či do kompostů.

 

d) Odpady komunální

Jsou z našich domáctností. Zbytkový komunální odpad je složka komunálního odpadu, která zbývá po vytřídění využitelných a nebezpečných složek a objemného odpadu. Většinou by mohly být tyto odpady recyklovány a využity jako suroviny pro další výroby. Velké množství odpadů je ale likvidováno ve spalovnách a další odpady jsou ukládány na skládky.

e) Odpady z výroby

Jedná se o specifický druh odpadu především strojírenského původu. Jsou to například kovové třísky, zbytky tyčového materiálu atd. Dále se zpracovávají třeba na dřevěné brikety a kovové třísky v pryskyřici.

f) Odpady jaderné

Velké množství tohoto odpadu sice neprodukujeme, ale přesto představuje větší hrozbu než všechny ostatní. Je velice těžké s tímto druhem odpadu nakládat a nalézt vhodné skladiště.

Nakládání s odpadem

 

S vyprodukovaným odpadem je třeba nějakým způsobem naložit. Od jednotlivých občanů kteří odpad ukládají do popelnic a kontejnerů se obvykle odpad vyváží popelářskými vozy obecní či městské komunální služby. Po jeho shromáždění se obvykle využije jedna z následujících možností:

 

Opětovné využití

 

Materiálové využití

 

Recyklace:

                    Nakládání s odpadem vede k jeho dalšímu využití. Umožňuje štřit obnovitelné i neobnovitelné zdroje a v některých případech může omezovat zátěž životního prostředí. Recyklace se dělí na přímou a nepřímou. Přímá recyklace umožňuje znovuvyužití věci bez další úpravy (např. automobilových součástek z vrakoviště). Nepřímá recyklace zahrnuje znovuvyužití pomocí znovuzpracování materiálu z odpadu.

 

Kompostování:

                    Je to biologická metoda využívání biologicky rozložitelných odpadů, kterou se za kontrolovaných podmínek aerobních procesů (za přístupu vzduchu) a činností mikroorganismů přeměňuje biologicky rozložitelné odpady na kompost.

 

Energetické využití:

 

a) Přímé spalování (zplyňování)

Nejbezpečnější způsob odstraňování nebezpečných odpadů a pro některé druhy odpadů jediný možný způsob odstranění.

 

b) Výroba paliv

 

c) Uložení na skládce odpadů

 

d) Zvláštní způsoby nakládání s odpadem

Jedná se o nebezpečné odpady jako jsou vybité baterie, staré léky, oleje, elektrospotřebiče a další. Takový odpad do běžné popelnice nepatří, ale můžeme je odvézt do sběrného dvora nebo léky vrátit do lékárny.

 

                Vzhledem k zvyšujícímu se počtu vyprodukovaných odpadů se čím dál tím více lidí rozhoduje pro třídění odpadů. Napomáhá to zdravějšímu životnímu stylu a čistějšímu prostředí. Skládky se postupem času minimalizují a většinu odpadů bude možno znovu využít. V dnešní době máme plno zajímavých prostředků – od barevných kontejnerů až po biologicky šetrné a samorozložitelné obaly a proto by si měli lidé uvědomit, kdy bude nejlepší čas začít když ne teď.

                Je to sice trošku optimistická melodie, přesto věříme, že je to možné!!!